platni promet

– usluge platnog prometa /domaći i ino/ putem e-banking-a
– aktivnosti vezano za poslovnu banku klijenta
– obračun, predaja poreskih prijava i plaćanje obaveza za davanja koja nemaju karakter zarade, a vrši se obračun poreza po odbitku /zakupi kod fizičkih lica, obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, isplata dividendi osnivačima pravnih lica

platni promet

– usluge platnog prometa /domaći i ino/ putem e-banking-a
– aktivnosti vezano za poslovnu banku klijenta
– obračun, predaja poreskih prijava i plaćanje obaveza za davanja koja nemaju karakter zarade, a vrši se obračun poreza po odbitku /zakupi kod fizičkih lica, obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, isplata dividendi osnivačima pravnih lica